Konstruktionsutformning

Eftersom varmförzinkning är en legering mellan järn och zink ställs en del krav på stålets sammansättning och dess ytstruktur. Stålvalet eller främst stålets innehåll av kisel och fosfor har stor betydelse för den skikttjocklek man önskar på den färdiga produkten. Vidare sker varmförzinkningen i smält zink vid 450 - 460 ºC (lågtemperatur) och 550 ºC (högtemp.), vilket för vissa stål kan påverka deras egenskaper.

Konstruktionsutformningen är kvalitetsmässigt viktig för att undvika kvalitetsfel såsom oförzinkade ytor, rinningar, överskottszink osv.

På branschorganisationen Nordic Galvanizers hemsida finns en genomgång av detaljer som är viktiga vid konstruktionsarbetet

Klicka här