Processen hos Prozink

Processen i vår anläggning hos Prozink i Aneby.

Ankommande gods – ankomstkontroll

Vid ankomst kontrolleras översiktligt allt gods. Utförd, godkänd mottagningskontroll dokumenteras på följesedel/arbetsorder med signatur och datum.

Eventuella upptäckta fel dokumenteras på den interna följesedeln/arbetsordern varefter kunden kontaktas.Om avvikelsen bedöms som kvalitetspåverkande skrivs en avvikelserapport.

Ankommande gods placeras enligt system på gården. Godset märks med löpnummer. Löpnumret dokumenteras på intern följesedel/arbetsorder.

Påhängning

Upphängning på godsbärare. Kontroll av hålpositionering samt håltagning (slutna hålrum innebär risk för explosion i zinkgrytan).

Avfettning

Avfettning sker i ett alkaliskt bad. Detta är biologiskt nedbrytbart. Slutet och cirkulerande system med slamuttag. Uppvärmning samt automatisk ph-kontroll och indosering av tensider. Uppvärmning av badet sker genom värmeåtervinning från rökgasskrubber.

Sköljning

Från beten kommer stål som är helt rent, men som drar med sig sura kloridrester. Avsköljning sker i s.k betbad som innehåller vatten med 2% syrahalt. Detta medför en låg belastning på efterföljande processer, främst flussbadet. Utbyte av vätskan sker genom tillsättning av vatten och saltsyra

Flussning

Flussens uppgift är att avlägsna återbildad oxid och att förhindra återoxidering av gods under tiden fram till ”doppet” i grytan.

Hos oss sker flussning enligt den torra metoden vilket innebär att flussningen sker genom doppning av godset i en vattenlösning innehållande zink- och ammoniumklorider. Flussbadet är ett slutet, cirkulerande system med. Efter flussbadet lufttorkas godset, varvid det mesta av vattnet avdunstar.

Zinkbadet

Zinksmältans temperatur vid varmförzinkning är 450-460°C.

När stål kommer i kontakt med smält zink sker en reaktion mellan metallerna, en järn-zinklegering bildas på stålytan. Denna legering byggs upp av olika järn-zinkfaser med mot ytan avtagande järnhalt och på den yttersta legerings fasen ett lager av ren zink.

Efterbearbetning

All efterbearbetning utförs enligt branschstandard E 22. Vi utför även särskild bearbetning som rensning av hål, gängning eller annan putsning till mått

Övriga förekommande åtaganden är
– Gänging
– Montering
– Annan kompletterande bearbetning
– Tillverkning
– Målning (våtlack och pulver) efter varmförzinkning (s.k. Duplex)
– Transportlösningar
– Direktleverans till slutkund

Utvägning

Efter genomförd godkänd efterbearbetningskontrollvägs godset ut. Därefter tas godset ut på speciella platser för avgående gods.

Uppställning – Lagring av gods

Uppställning av gods kan ske i lagerbyggnad. Vi kan hålla avropslager och ombesörjer logistiklösningar och utleveranser till slutkund.

Utleverans

Utleverans sker till slutkund.

Dags för en nyhet på hemsidan, kanske!?

Det var bara ett år sedan senaste nyheten och den handlade om att semestern var slut, 2019!?Nu är semestern slut igen!Våra "Grytor" i Vadstena och Aneby är uppe i arbetstemperatur och vi känner stor motivation vid tanken på alla spännande konstruktionersom behöver...

Slut på semestern i Vadstena

I alla fall när det gäller Varmförzinkningsverksamheten.From vecka 31. är vi igång igen, med något mindre kapacitet dåungefär halva styrkan fortfarande firar sommar.På Prozink i Aneby öppnar vi upp nästa vecka (v 32). Vi kör i vanlig ordning vår halvårsservice, men...

Ny hemsida

Ny hemsida

Som synes har vår hemsida fått ett nytt utseende. Vår gamla sida hade passerat sitt bäst före datum och stängdes ner. Tanken är att vi ska bli lite mer generösa med vårt nyhetsflöde framöver. Saknar ni något på sidan? Går det utmärkt att maila feedback till...