Processen i Vadstena

Processen i vår anläggning i Vadstena sker efter den ”torra” metoden och här kan du följa den steg för steg.

Ankommande gods – ankomstkontroll

Vid ankomst kontrolleras översiktligt allt gods. Utförd, godkänd mottagningskontroll dokumenteras på följesedel/arbetsorder med signatur och datum.

Eventuella upptäckta fel dokumenteras på den interna följesedeln/arbetsordern varefter kunden kontaktas. Om avvikelsen bedöms som kvalitetspåverkande skrivs en avvikelserapport.

Ankommande gods placeras enligt system på gården. Godset märks med löpnummer. Löpnumret dokumenteras på intern följesedel/arbetsorder.

Påhängning

Upphängning på godsbärare. Kontroll av hålpositionering samt håltagning (slutna hålrum innebär risk för explosion i zinkgrytan).

Avfettning

Upphängning på godsbärare. Kontroll av hålpositionering samt håltagning. (slutna hålrum innebär risk för explosion i zinkgrytan)

Betning

Avlägsnande av oxidskikt på stål sker genom betning i saltsyrabad. Betbaden består av saltsyra (HCl 10-15%). Slutet cirkulerande system. Uppvärmning genom värmeåtervinning från rökgasskrubber. Destruktion och nysättning sker efter analys enligt kontrollprogram.

Saltsyrabetning har en lång och väldokumenterad historia. Den är ekonomisk att använda och ger ett bra resultat.

Flussning enligt den ”torra metoden”

Flussens uppgift är att avlägsna återbildad oxid och att förhindra återoxidering av gods under tiden fram till ”doppet” i grytan.

Hos oss sker flussning enligt den torra metoden vilket innebär att flussningen sker genom doppning av godset i en vattenlösning innehållande zink- och ammoniumklorider. Flussbadet är ett slutet, cirkulerande system med uppvärmning via värmeåtervinning. Övervakning av temperatur och justeringar av ph sker automatiskt via ett system levererat av Recyclean AB.

Efter flussbadet lufttorkas godset, varvid det mesta av vattnet avdunstar.

Zinkbadet

Zinksmältans temperatur vid varmförzinkning är 450-460°C. Vår zinkdegeln består av ett keramiskt material som vid behov möjliggör varmförzinkning i högtemperatur (540-560°C.). Den zink som används är av Special High Grade, SHG 99,995.

När stål kommer i kontakt med smält zink sker en reaktion mellan metallerna; en järn-zinklegering bildas på stålytan. Denna legering byggs upp av olika järn-zinkfaser med mot ytan avtagande järnhalt och på den yttersta legeringsfasen ett lager av ren zink.

Efterbearbetning

All efterbearbetning utförs, om inte annat överenskommits, enligt branschstandard E 22. Vi utför även särskild bearbetning som rensning av hål, gängning eller annan putsning till mått

Övriga förekommande åtaganden är
– Gängning
– Montering
– Annan kompletterande bearbetning
– Tillverkning
– Målning (våtlack och pulver) efter varmförzinkning (s.k. Duplex)
– Transportlösningar
– Direktleverans till slutkund

Utvägning

Efter genomförd godkänd efterbearbetningskontroll vägs godset ut. . Därefter placerasas godset på speciella platser för avgående gods.

Uppställning – Lagring av gods

Uppställning av gods kan ske i tälthall och lagerbyggnad. Vi kan hålla avropslager och ombesörjer logistiklösningar och utleveranser till slutkund.

Utleverans

Utleverans sker till slutkund.

GDPR, någon som missat förordningen?

General Data Protection Regulation ersatte 2018-05-25 Personuppuppgiftslagen PuL. I linje med förändringen har vi på Vadstena Varmförzinkning och Prozink uppdaterat vår integritetspolicy ochförtydligat hur vi behandlar dina personuppgifter som kund, leverantör eller...

Nya ägare till Vadstena Varmförzinkning & Prozink

Nya ägare till Vadstena Varmförzinkning & Prozink

Från och med 1 januari 2018 äger Patrik och Kinna Göransson Vadstena Varmförzinkning och Prozink. Tillsammans blir de ett starkt team som har produktion i ryggmärgen – från golv till ledning. Patrik har varit Vice VD på Vadstena Varmförzinkning sedan 2014. Han har...

Full fart ända in i kaklet

Eller ända in i teglet, stålet. Varmförzinkningsbranschen har bestämt sig för att hänga ihela året ut i år. Vi kör så hårt grytorna klarar ytteligare en dryg vecka innan vi tar julledigt. Tiden omkring jul och nyår är också en bra tid att låta anläggningarna vila och...