Vår process

Enkel att följa

Ankommande gods - ankomstkontroll

Vid ankomst kontrolleras översiktligt allt gods. Utförd, godkänd mottagningskontroll dokumenteras på följesedel/arbetsorder med signatur och datum.

Eventuella upptäckta fel dokumenteras på den interna följesedeln/arbetsordern varefter kunden kontaktas. Om avvikelsen bedöms som kvalitetspåverkande skrivs en avvikelserapport.

Ankommande gods placeras enligt system på gården. Godset märks med löpnummer. Löpnumret dokumenteras på intern följesedel/arbetsorder.

Påhängning

Upphängning på godsbärare. Kontroll av hålpositionering samt håltagning (slutna hålrum innebär risk för explosion i zinkgrytan)

Avfettning

Avfettning sker i ett alkaliskt bad. Detta är biologiskt nedbrytbart. Slutet och cirkulerande system med slamuttag. Uppvärmning samt automatisk pH-kontroll och indosering av tensider. Uppvärmning av badet sker genom värmeåtervinning från rökgasskrubber.

Betning

Avlägsnande av oxidskikt på stål sker genom betning i saltsyrabad. Betbaden består av saltsyra (HCl 10–15%) i ett slutet cirkulerande system. Uppvärmning genom värmeåtervinning från rökgasskrubber. Destruktion och nysättning sker efter analys enligt kontrollprogram.

Saltsyrabetning har en lång och väldokumenterad historia. Den är ekonomisk att använda och ger ett bra resultat.

Flussning enligt den ”torra metoden”

Flussens uppgift är att avlägsna återbildad oxid och att förhindra återoxidering av gods under tiden fram till ”doppet” i grytan.

Hos oss sker flussning enligt den torra metoden vilket innebär att flussningen sker genom doppning av godset i en vattenlösning innehållande zink- och ammoniumklorider. Flussbadet är ett slutet, cirkulerande system med uppvärmning via värmeåtervinning. Övervakning av temperatur och justeringar av pH sker automatiskt via ett system levererat av Recyclean AB.

Efter flussbadet lufttorkas godset, varvid det mesta av vattnet avdunstar.

Zinkbadet

Zinksmältans temperatur vid varmförzinkning är 450–460°C. Vår zinkdegel består av ett keramiskt material som vid behov möjliggör varmförzinkning i högtemperatur (540–560°C.). Den zink som används är av Special High Grade, SHG 99,995.

När stål kommer i kontakt med smält zink sker en reaktion mellan metallerna; en järn-zinklegering bildas på stålytan. Denna legering byggs upp av olika järn-zinkfaser med mot ytan avtagande järnhalt och på den yttersta legeringsfasen ett lager av ren zink.

Efterbearbetning

All efterbearbetning utförs, om inte annat överenskommits, enligt branschstandard E 22. Vi utför även särskild bearbetning som rensning av hål, gängning eller annan putsning till mått

Övriga förekommande åtaganden är:

  • Gängning
  • Montering
  • Annan kompletterande bearbetning
  • Tillverkning
  • Målning (våtlack och pulver) efter varmförzinkning (så kallad Duplex)
  • Transportlösningar
  • Direktleverans till slutkund
Utvägning

Efter genomförd godkänd efterbearbetningskontroll vägs godset ut. Därefter placeras godset på speciella platser för avgående gods.

Uppställning – lagring av gods

Uppställning av gods kan ske i tälthall och lagerbyggnad. Vi kan hålla avropslager och ombesörjer logistiklösningar och utleveranser till slutkund.

Utleverans

Utleverans sker till kund enligt överenskommelse.