DESSA PUNKTER ÄR AVGÖRANDE FÖR ETT FULLGOTT OCH HÅLLBART RESULTAT

Ska du varmförzinka och känner dig osäker på om det är rätt val? Det finns en rad faktorer som påverkar processen av varmförzinkning, både för att få till det förväntade slutresultatet och för att få till den bästa produktionsgången.

Vi hänvisar ofta till gällande branschstandarder och normer vilket kan vara nog så knepigt att sätta sig in i. Det är vi helt medvetna om och därför vill vi åtminstone peka på 5 punkter som kan vara viktiga att ha koll på och som är till stor nytta även för oss.

 1.  Finns det rör eller hålrum med innesluten luft?
  Det kan innebära explosionsrisk om luften inte kan försvinna vid doppningen.
 2. Har du stål som är lämpligt att varmförzinka?
  Det finns olika kvaliteter och det är framför allt kiselhalten du bör vara observant på. Din stålleverantör bör känna till detta.
 3. Är håltagningen lämpligt utförd med tanke på utseende och finish?
  Viktigt dels för att zinken ska kunna komma åt överallt, kunna ”rinna av” och för att vi ska kunna hänga detaljerna på bästa sätt.
 4. Är stålet skuret med värme? (laser, gnist, svets, med mera.)
  Kanten måste i regel blästras eller slipas för att säkra vidhäftning.
 5. Vilka krav ställs på slutprodukten?
  Notera att varmförzinkning primärt är ett rostskydd och har ni till exempel speciella krav på finish och passning så ta upp det med oss så diskuterar vi det.

VARFÖR SKA JAG VÄLJA VARMFÖRZINKNING?

Zink är på många sätt ett överlägset material. Det har stor betydelse för människans, djurens och naturens välbefinnande. Dessutom är det ett mycket bra korrosionsskydd när det gäller stål. 

Varmförzinkning garanterar en lång hållbarhet, kräver minimalt underhåll och är dessutom den perfekta driftekonomiska lösningen. Det är ytterligare några anledningar till att välja zink. 

Stål utgör idag en av de vanligaste byggstenarna när det gäller moderna och nya byggkonstruktioner. Därför ställs det väldigt höga krav på dess hållbarhet och livslängd. Genom att använda dig av varmförzinkning får stålet eller järnet de absolut bästa förutsättningarna. Zink är även ett robust material som tål att utsättas för transporter och andra prövningar. Så länge stålet klarar den påfrestning som en varmförzinkning innebär finns det inga argument till att inte välja det. 

NÄR? VAR? HUR?

Varmförzinkning är vanligast i så kallade korrosiva miljöer. Det kan betyda allt från skolor till industrier. Zink går även att använda i lindrigare miljöer, till exempel inomhus.

Tekniken varmförzinkning kan användas på allt från lantbruksmaskiner, vindkraftverk, stallinredning, inom fordonsindustrin, kärnkraft, balkonger, byggnader, trappor och fasader, bara för att nämna några. Alltså har vi en väldigt bred kundbas med väldigt olika behov. Det viktiga är att stålet klarar själva processen som innefattar höga och låga temperaturer. 

Vid en varmförzinkning rengör man godset från bland annat fetter, rost, olja och andra föroreningar. Sedan fortgår processen i smält zink som har en temperatur på cirka 450 grader. Det ger ett starkt skydd som säkerhetsställer hållbarheten på godset och skapar ett extra skydd.

KORROSION

Zinkens förmåga att verka som korrosionsskydd för järn och stål har varit väl känt i flera århundraden.

Järn korroderar ungefär 200 gånger snabbare än zink, vars korrosion idag i Sverige – beroende på miljöförhållanden – ligger mellan 0,5 och 4 mikrometer per år. Räknar vi på ett alternativ med 2 mikrometers korrosion och en 100 mikrometers zinkbeläggning dröjer det 50 år innan stålet börjar rosta. Skulle stålet varit utan beläggning under denna tid hade cirka 20 mm av stålet korroderat bort eller en 2 mm tjock detalj skulle behöva ersättas 10 gånger (i praktiken fler gånger). Det ger en insikt i det ekonomiska värdet med att korrosionsskydda stål med zink.

MÅLNING PÅ ZINK – DUPLEX

Målning, inga problem! Men vi uppmanar dig som kund att kommunicera dina önskemål med oss innan beställning.

1. Zink + Pulverfärg

I aggressiva miljöer kan en pulverlackering av zinken öka korrosionsskyddet avsevärt. I dessa fall måste vidhäftningen mellan zink och färg vara bra. Särskild vikt läggs på rengöring av zinkytan, liksom på pulvervalet och pulverkvaliteten. Porer i färgskiktet och/eller genomsläppning av fukt eller vatten kan leda till korrosion hos zinkytan. Eftersom zinks korrosionsprodukter har cirka 20 större volym än zink kan färgskiktet då sprängas loss och man mister fördelen med duplex.

Vid en pulverbeläggning på zink kan zinken sägas vara primern med ett kraftigt inbyggt korrosionsskydd. Pulverfärgen behöver därför i sig inte innehålla några korrosionsskyddande pigment utan fungerar enbart som en barriär vid exponeringen. Men genom kombinationen (korrosionsskydd/barriär) får en skada i färgskiktet således inte alls den omfattning som den får utan zink under pulverlacken.

Då zink och pulverfärg fungerar tillsammans kan livslängden på korrosionsskyddet ökas med upp till en faktor 2 räknat på det sammanlagda korrosionsskyddet för var och en beroende på miljöns aggressivitet.

2. Zink + Våtfärg 

Zink och färg skyddar varandra ömsesidigt på så sätt att färgen förhindrar zinken att korrodera, och skador i färgskiktet ger ingen underkorrosion som hos stål, utan zinkens korrosionsprodukter ”tätar” igen skadan och färgen sitter kvar. Det gäller även då färgskiktet börjar krackelera genom UV-strålning. En våtlackering på zink ger ett väl utfört skikt utan skador och en livslängd som i en enkel formel kan uttryckas på följande sätt:

(Zinkskiktets livslängd + färgskiktets livslängd) x F = livslängd duplex

F är en faktor som kan sättas från 1,5 till 2,3 beroende på exponeringsmiljö (2,3 för den minst påkända (M2) och 1,5 för den mest påkända miljön (M4)). Ett färgskikt med 8 års livslängd och ett zinkskikt med 20 års dito i miljöklass 3 skulle således få en tänkbar livslängd av = (20 + 8) x 2 = 56 år. Stora skador i färgskiktet eller dålig vidhäftning mellan zink och färg kan minska livslängden ner mot zinkens livslängd.

STANDARDER

Europastandarden för varmförzinkning har beteckningen EN ISO 1461 vilket står för ”Varmförzinkade beläggningar på tillverkade järn- och stålföremål – Specifikationer och provningsmetoder”.

På branschorganisationen Nordic Galvanizers hemsida redovisas även branschstandarder för skikttjocklekskontroll, efterbearbetning och vidhäftningsprovning, liksom allmänna leveransbestämmelser för varmförzinkning. 

På branschorganisationen Nordic Galvanizers hemsida redovisas även branschstandarder för skikttjocklekskontroll, efterbearbetning och vidhäftningsprovning, liksom allmänna leveransbestämmelser för varmförzinkning.

VÄLJ RÄTT STÅL VID VARMFÖRZINKNING

För att stål ska vara lämpligt för varmförzinkning bör man ställa vissa krav. Dessa ska färdigställas redan vid ritbordet för att garantera att resten av processen blir så smidig som möjligt.

Genom ett korrekt stålval kan man utnyttja varmförzinkningens goda möjligheter, vare sig det gäller en lång underhållsfri livslängd (låg livslängdskostnad), eller god finish.

Eftersom varmförzinkning sker i väldigt hög temperatur (450 grader är lägsta temperatur) så kan det förändra egenskaperna hos vissa stål. Syftet är att det uppstår en kemisk bindning mellan zinken och stålet. Med rätt stål skapas en motståndskraftig och slitstark yta som kan hålla i flera år utan något som helst underhåll. 

KONSTRUKTIONS-UTFORMNING

En varmförzinkning är enkelt förklarat än legering mellan zink och järn. Det ställer krav på stålets sammansättning och även dess ytstruktur.

Det som man främst tittar på när det gäller stålval är dess innehåll av kisel och fosfor. Det har nämligen stor betydelse för att få den skiktstorlek man önskar på den färdiga produkten. Varmförzinkning sker i otroligt höga temperaturer av smält zink. Lågtemperaturen är 450 grader och högtemperaturen 550 grader.

Om stålet inte är konstruerat för detta kan dess egenskaper påverkas. Konstruktionsutformningen är alltså viktig kvalitetsmässigt för att det inte ska uppstå några kvalitetsfel. Dessa kan vara oförzinkade ytor, överskottszink eller rinningar, bara föra att nämna några exempel. 

Branschorganisationen Nordic Galvanizers

Om du känner att du vill fördjupa dig ytterligare i något av ovanstående ämnen rekommenderar vi dig att surfa in på Nordic Galvanizers hemsida.